Tossed Salad,
French Fries,
Baked Potato,
Baked Sweet Potato,
Onion Rings,
Hushpuppies (1/2 dozen or dozen),
Smoked Wings (1/2 dozen or dozen)